Forretningsbetingelser

 • 1. Almindelige forretningsbetingelser ved aftalens indgåelse

De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og produkter udbudt af Carra Revision. Skal De generelle forretningsbetingelser ophæves, kræver det at en specifik, skriftlig aftale mellem Virksomheden og Carra Revision foreligger.

Det er Virksomhedens eget ansvar at læse og forstå de generelle forretningsbetingelser. Ved Virksomhed forstås enhver virksomhed eller anden juridisk enhed, der anmoder om produkter eller ydelser fra Carra Revision, under CVR.nr. 35 81 96 81.

Enhver anmodning om produkter og ydelser fra Carra Revision anses samtidig som Virksomhedens accept af de gældende generelle forretningsbetingelser. Virksomheden hæfter for betaling for de ydelser og produkter, der leveres i henhold til disse forretningsbetingeler.

 

 • 2. Om Applikationen

Carra er et online økonomisystem, der kan downloades gratis på App Store. Applikationen er ejet af Carra Revision og har til hensigt at hjælpe små- og mellem store virksomheder med at holde styr på deres bilag, fakturaer og lønninger. Desuden anvendes Applikationen til udarbejdelse af virksomhedernes momsangivelser, kvartalsregnskaber samt årsregnskaber.

 

 • 3. Aftalen

Ved at indgå en aftale med Carra Revision om brugen af Applikationen, accepterer Virksomheden de generelle betingelser og vilkår i denne aftale. Carra Revision giver Virksomheden en ikke eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende Applikationen. Carra Revisions bogholder bestemmer kontoplan og posteringstekster.

 

 • 4. Priser og Honorar

Alle priser og honorarer er angivet i danske kroner og er ekskl. moms.

Vi anmoder som udgangspunkt om indgåelse af en abonnementsordning/honorarordning, hvor Virksomheden automatisk giver Carra Revision lov til løbende at trække abonnementsbeløbet. Ved trækning på Virksomhedens kreditkort i forbindelse med månedlig abonnementsfornyelse vil der blive sendt en faktura for trækningen til Virksomhedens e-mail.  Alle betalinger er som udgangspunkt forudbetalt. Honorar dækker udligning af kommende måneds faktura, med mindre andet er aftalt.

Bemærk venligst at det månedlige honorar sædvanligvis alene omfatter løbende mundtlig rådgivning. Rådgivning derudover – herunder skriftlige redegørelser vil blive faktureret på basis af tidsforbrug og timesats. Carra Revision er berettiget til særskilt honorar og skal gøre Virksomheden opmærksom herpå, såfremt Carra Revision udfører opgaver eller leverer ydelser, der ikke er omfattet af det faste månedlige ordinære honorar. Med mindre der er indgået aftale om en fast månedlig pris, faktureres ekstraordinære ydelser efter medgået tid. Carra Revision arbejder til enhver tid efter en fastsat timesats eller aftalebetaling. Carra Revision arbejder ikke efter ”NO Cure – No Pay” metoden.  Med andre ord, hvis vi ikke løser opgaven, skal aftalebetaling + øvrige omkostninger afregnes i forhold til den indgående aftale – det gælder også, hvis Virksomheden selv efterfølgende benytter sig af tredjepart eller andre eksterne firmaer til løsning af opgaven. Tilsvarende hæfter Virksomheden ligeledes for aftalt betaling + øvrige omkostninger, der tilgår ved at afbryde processen. Såfremt aftalen bringes til ophør og Virksomheden ønsker at benytte sig af en anden revisor inden opsigelsesperioden, vil Carra Revision være berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for opsigelsesperioden.

 

Rådgivning opgøres på baggrund af medgået tid pr. påbegyndt 30 minutter.

Telefonisk henvendelse under 10 minutter registreres ikke.

Mængden af antal bilag medfører ikke en prisstigning, ved brug af Applikationen.

Alle priser justeres hvert år den 1. januar for inflation og lønudvikling.

 

 • 5. Kreditkortsbetaling/PBS-aftale og betalingsbetingelser

Carra Revision foretrækker at indgå en PBS-aftale.

Ved faktureringer er betalingsbetingelserne 8 dage netto, hvorefter der beregnes

en rente på 1,75 % pr. påbegyndt måned.

Rykkerskrivelse kan pålægges gebyr.

Carra Revision modtager ikke betalinger fra tredjepart på vegne af Virksomheden.

Carra Revision anvender eksterne inkassofirma til inddrivelse af tilgodehavender.

 

 • 6. Aftalens varighed og opsigelse

Denne aftale gælder så længe Virksomheden har et samarbejde med Carra Revision og har adgang til Applikationen. Efter opsigelse af aftalen kan Virksomheden ikke benytte sig af Applikationen. Virksomheden kan opsige sit abonnement ved, at meddele opsigelse direkte til Carra Revision. Opsigelse skal være skriftlig.

Aftalen kan kun opsiges med 3 måneders varsel. Varsel gælder for begge parter.

 

 • 7. Misligholdelse

Carra Revision er berettiget til at ophæve aftalen uden varsel i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra Virksomhedens side.

Følgende forhold udgør pr. definition altid væsentlig misligholdelse:

Virksomheden ikke betaler deres regning efter 3 rykkerskrivelser eller  påmindelser

om betaling.

Virksomheden uden forudgående skriftligt samtykke fra Carra Revision overfører

forpligtelser til andre.

Virksomheden ikke overholder Hvidvaskningsloven

Virksomheden ikke overholder Skats eller Erhvervsstyrelsens regler.

 

Hvis Carra Revision mistænker en Virksomhed for at misbruge Applikationen, forbeholder Carra Revision sig retten til at lukke Virksomhedens adgang til Applikationen øjeblikkeligt uden skellig grund. Virksomheden vil blive varslet pr. e-mail om lukningen. Herefter har Virksomheden en frist på 3 måneder til at få udleveret de indtastede data i Applikationen. Frist påbegyndes ved modtagelse af varsel via e-mail. Udlevering sker ved at kontakte Carra Revision pr. e-mail.

Har Virksomheden udestående hos Carra Revision, kan Carra Revision tilbageholde data.

 

 • 8. Refundering eller fortrydelsesret

Virksomheden kan fortryde ekstraordinære ydelser efter medgået tid indtil 7 dage efter forespørgslen, ved at give Carra Revision under CVR.nr.: 35 81 96 81 skriftlig besked herom. Hvis Virksomheden fortryder sin forespørgsel inden for fortrydelsesfristen, hæfter Virksomheden ikke for det i forespørgslens fastssatte beløb. Dog hæfter Virksomheden for den tid (afregnet til normal timepris efter gældende takster) og de materialer, samt ydelser der er brugt i tiden mellem forespørgslens modtagelse og fortrydelsens modtagelse hos Carra Revision.

Bemærk at Applikationen ikke er omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret, da leveringen sker digitalt og ydelsen dermed bliver leveret på tidspunktet for betalingen og ibrugtagning også kan ske på dette tidspunkt.

 

 • 9. Identitetsoplysninger

I henhold til Hvidvaskloven er Carra Revision forpligtet til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om ejeren af Virksomheden.

 

 • 10. Virksomhedens data og opbevaring

Materiale (bilag mv.) opbevares som udgangspunkt indtil Virksomheden ønsker dette retur, eller der er gået 5 år (i overensstemmelse med skattelovgivningen og bogføringslovens regler herfor). Er bilag og andet materiale ikke afhentet inden 5 år vil materialet blive destrueret.  De informationer Virksomheden indtaster via Applikationen, behandles fortroligt og videregives under ingen omstændigheder til tredjepart i en form, der er identificerbar med mindre Carra Revision bliver pålagt at gøre dette ved lov. Carra Revision kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om Virksomhedsdata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen.

Carra Revision bevarer suverænitet ved brug af indtastet data i analyser og statistiker. Dette sker uden, at Virksomheden kan identificeres eller kædes sammen med indtastet data.

Viden og information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan sælges til tredjepart, uden Virksomheden kan gøre krav gældende herfor.

 

 • 11. Opdateringer og driftsstabilitet

Carra Revision forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Applikationen. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Virksomheden. Carra Revision gør sit yderste for at bevare driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.

 

 • 12. E-mail udsendelse

Carra Revision forbeholder sig retten til at sende e-mails ud til Virksomheden, når der kommer opdateringer til Applikationen, eller hvis der kommer nye applikationer/ydelser, som ifølge Carra Revision kunne være interessante for Virksomheden. Carra Revision forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjepart inkluderet i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til en hver tid afmeldes ved at følge instruktion i de fremsendte e-mails.

 

 • 13. Ansvarsfordeling, herunder ansvarsbegrænsning

Carra Revision er ansvarlig, når vi yder rådgivning og afgiver erklæring med sikkerhed i overensstemmelse med dansk rets almindelige bestemmelser.

Carra Revision kan ikke holdes ansvarlige for udkast og mundtlige drøftelser.

Carra Revision er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af goodwill, image, indtjening, fortjeneste eller tab af data.

Tilsvarende kan Carra Revision ikke holdes ansvarlige for tab, der måtte opstå som følge af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Carra Revision.

Carra Revision påtager sig ikke ansvar over for andre, som benytter den af Carra Revision ydede rådgivning til en af vores Virksomheder. Endvidere må den udførte rådgivning og arbejde ikke uden Carra Revisions skriftlig accept anvendes til andet end det konkrete formål.

Carra Revision hæfter ikke for eventuelle fejl begået af selvstændige leverandører, som Carra Revision henviser til, ligesom Carra Revision ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som er engageret af Carra Revision. Carra Revision hæfter ikke for forhold, der kan henføres til Virksomhedens egen skyld, såsom overholdelse af tidsfrister osv.

Brug af Applikationen foregår helt på eget ansvar og Carra Revision kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, der måtte opstå pga. manglende adgang til Applikationen uanset årsag eller fejl ved denne.

Carra Revision kan ikke holdes ansvarlig, hvis manglende adgang til Applikationen uanset årsag eller fejl ved denne medfører datatab. Carra Revision er endvidere ikke ansvarlig for problemer, der opstår pga. forhold, der er uden for Carra Revisions kontrol. Carra Revision hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold.

Carra Revisions maksimale erstatningsansvar overfor Virksomheden kan uanset årsagen ikke overstige et beløb svarende til Virksomhedens samlede betaling af abonnement/honorar til Carra Revision i et år for brugen af Applikationen.

Vores samarbejdspartnere selv er ansvarlige for sine indberetninger til skat. Vores samarbejdspartnere skal derfor altid sikre sig, at bogføringen giver et retvisende billede af deres virksomheds regnskab.  Endvidere skal vores samarbejdspartnere som minimum sørge for at alle bilag der tilvejebringes til Carra Revision, vedrører deres virksomhed og der ikke indgår bilag som vedrører deres private husholdning.

 

 • 14. Tavshedspligt og fortrolighed

Alle medarbejdere i Carra Revision er underlagt tavshedspligt efter gældende regler. Alle henvendelser og modtagne oplysninger behandles under iagttagelse af tavshedspligten. Denne tavshedspligt gælder også efter opgavens afslutning.

Vores kunder skal løbende holde Carra Revision orienteret om væsentlige forhold, og således loyalt udveksle informationer, data og dokumenter i det omfang, det er relevant for aftalens opfyldelse.

 

 • 15. Kundeklausul

Medarbejdere hos Carra Revision har underskrevet en kundeklausul, som medfører, at medarbejderen i et tidsrum på 18 måneder fra sin fratrædelse ikke må tage ansættelse hos eller yde assistance til Carra Revisions kunder.

Carra Revision udvikler kompetente og højt kvalificerede medarbejdere, og skulle en medarbejder ønske, at blive ansat i Virksomheden stiller Carra Revision sig ikke uvillig til at sanktionere dette. Som kompensation for tab af medarbejder og til dækning af udgifter i forbindelse med uddannelse og rekruttering vil Carra Revision forlange et beløb svarende til 3 måneders løn af Virksomheden.

Såfremt en Virksomhed ansætter en person via ejerkredsen tilknyttet Carra Revision i sin virksomhed inden for samme periode, forholder Carra Revision sig retten til at forlange kompensation svarende til 6 måneders løn.

Carra Revisions medarbejdere har i henhold til ansættelseskontrakten tavshedspligt om alle kommercielle forhold hos Carra Revisions kunder.

 

 • 16 Ændringer og opdateringer

Carra Revision forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre og opdatere disse forretningsbetingelser.

 

 • 17. Lovvalg, værneting og tvist

Forretningsbetingelserne reguleres af dansk ret og enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med aftalen aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse, skal afgøres i Københavns Byret som værneting.